2 visits to Niigata breeder with Ikarashi and (papa) Marusei koi farm, always beautiful koi view